BĖGIMO „ATEIK IR ĮVEIK!“, SKIRTO AKADEMIKUI PROF. K. BARŠAUSKUI ATMINTI,

DALYVIO ATSAKOMYBĖS DEKLARACIJA

Aš, dalyvio registracijos anketoje pažymėdamas (-a) atitinkamą punktą, tvirtinu suvokiantis (-i), kad bėgimo renginys „Ateik ir įveik!“, skirtas akademikui prof. K. Baršauskui atminti, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 09 d. Kaune, (toliau – varžybos) yra ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas.

 

Esu susipažinęs (-usi) su „Ateik ir įveik!“ bėgimo, skirto akademikui prof. K. Baršauskui atminti, 2023 m. nuostatais, kurie yra paskelbti viešai organizatorių internetiniame tinklalapyje adresu sportas.ktu.edu. Žinau, jog registracijos forma, visi joje mano patvirtinti pasižadėjimai, taip pat nuostatai, paskelbti organizatorių tinklalapyje, yra sudėtinė šios deklaracijos dalis.

 

Pasižadu varžybų metu laikytis trasoje esančių instrukcijų, įspėjimų ir kitų susijusių ženklų ar nuorodų, o taip pat varžybų organizatorių, savanorių, apsaugos darbuotojų, turinčių skiriamuosius ženklus, žodinių nurodymų, susijusių su trasa, naudojimusi ja, trasoje esančiais įrengimais ir naudojimusi jais. Suprantu, jog pažeidęs varžybų nuostatus ir taisykles, taip pat nepaisydamas varžybų organizatorių nurodymų, prisiimu visą dėl to atsirandančią riziką savo sveikatai ir saugumui, taip pat tai, kad galiu būti diskvalifikuotas (-a) ir prarasti teisę toliau dalyvauti varžybose.

 

Patvirtinu, jog man nėra žinomi jokie sveikatos sutrikimai, dėl kurių negalėčiau saugiai dalyvauti varžybose ar tai keltų grėsmę mano ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.

 

Patvirtinu, kad iki varžybų esu pasitikrinęs sveikatą, laikausi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Varžybų metu rūpinsiuosi savo ir kitų dalyvių sveikatos saugumu. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, varžybų organizatoriams paprašius, nutrauksiu savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuosiu su gydytoju.

 

Patvirtinu, kad suprantu, jog varžybų organizatoriai neatsako ir neatlygins mano sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl mano sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka man.

 

Patvirtinu, kad pasirinkti maršrutai ir manevrai atitinka mano fizines ir psichines galimybes.

 

Žinau, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinu su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką. Pasižadu laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis visų būtinų priemonių eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.

 

Pasižadu nedelsiant informuoti varžybų organizatorius apie veiksmus ir (ar) įvykius, dėl kurių gali būti (buvo) padaryta žala varžybų organizatorių turtui, taip pat aplinkybes, dėl kurių negalėčiau dalyvauti varžybose.

 

Varžybų metu asmeniškai rūpinsiuosi savo daiktais, sporto inventoriumi ir kitu turtu. Suprantu, kad varžybų organizatoriai nėra atsakingi už mano asmeninius daiktus.

 

Suprantu, kad varžybų metu galiu būti filmuojamas, fotografuojamas ar kitaip įrašinėjamas. Sutinku, kad varžybų metu padarytus mano balso, vaizdo įrašus, nuotraukas varžybų organizatoriai neterminuotai ir neatlygintinai renginio reklamos, viešinimo ir kitais su renginiu susijusiais tikslais naudotų įvairiais būdais savo nuožiūra (skelbtų, platintų, retušuotų ir kt.).

 

Patvirtinu, kad prieš pradėdamas (-a) varžybas nesu apsvaigęs (-usi) nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, taip pat įsipareigoju jų nevartoti varžybų metu. Suprantu, kad pažeidęs (-usi) šią nuostatą būsiu pašalintas (-a) iš varžybų ir ateityje man nebus leista dalyvauti šiose varžybose.

 

Suprantu sportinių varžybų metu kylančią riziką sveikatai ir prisiimu visą su tuo susijusią atsakomybę.

 

Patvirtinu, kad šiose varžybos dalyvauju laisva valia, niekieno neverčiamas fiziškai ar kitaip veikiamas ir pasižadu laikytis varžybų nuostatų ir taisyklių, bei kitų teisėtų organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų. Žinau, kad už nuostatų nesilaikymą galiu būti pašalintas (-a) iš varžybų ir diskvalifikuotas (-a).

 

Patvirtinu, kad esu informuotas, jog turiu teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų skelbimo. Šią teisę galiu įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.

 

Pažymėdamas varnele punktą „Asmens atsakomybės deklaraciją perskaičiau ir sutinku su jos sąlygomis“ registracijos formoje, patvirtinu, kad šį dokumentą perskaičiau, suprantu ir sutinku su visomis jo sąlygomis.

 

Prisiimu visišką atsakomybę dėl mano pateiktų duomenų teisingumo (jei dalyvis jaunesnis nei 18 metų, deklaraciją už jį tvirtina tėvai arba globėjai).

 

Atsisiųsti pdf format