Nėra skaudesnės priešingybės nei gimimas ir mirtis...

Iliustracija

Su giliu liūdesiu pranešame, kad liepos mėn. 28 dieną mus paliko aktyvus BMK „Inžinerija“ narys

VLADISLOVAS LEVICKAS

Netekome nuoširdaus, doro žmogaus, ištikimo mūsų bičiulio, kuris mielai dalijosi savo patirtimi, išmintimi su mumis, savo kolegomis.

Praradome ištikimą bičiulį, tačiau esame dėkingi už pamokas, pavyzdį, toleranciją visiems, sutiktiems Jo kelyje.

Atilsio Jo sielai, ir tebūnie Tau, Vladai, ši paskutinė kelionė tiesi ir rami.

Tu visada būsi su mumis.

Pagarbiai ir liūdnai, BMK "INŽINERIJA" klubo nariai

Velionis bus pašarvotas šv. Petro ir Povilo bažnyčios

šarvojimo salėje rugpjūčio 25 d. 12 val.,

Karstas išnešamas 25 d. 15.30 val.

Laidojamas Rokantiškių kabinėse.

Mišios už Velionio vėlę bus laikomos 25 d. 7.30 val. šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Parašyta 2011-08-24 , kategorijoje "Kitos"