FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS“

LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS
BĖGIMO RENGINIŲ NUOSTATAI

Palanga, 2021-09-19

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų ir kitų klubų narių, pavienių mūsų šalies gyventojų bei užsieniečių į festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginius.
    Didinti gyventojų aktyvumą, propaguoti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.
  2. Patikrinti klubų skaitlingumą ir jų narių aktyvumą.
  3. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (LBMA) juridinius klubus, bei pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.
  4. Bėgimo renginiais papildyti festivalio „Sportas visiems“ programą.

 

II. LAIKAS, VIETA, REGISTRACIJA

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos festivalio „Sportas visiems“ festivalyje bėgimo renginiai vyks 2021 m. rugsėjo mėn. 19 d. Palangoje.

Dalyviai registruojasi iš anksto interneto svetainėje www.lbma.lt/registracija.
Taip pat registracija vyks ir varžybų dieną 2021 m. rugsėjo mėn. 19 d. nuo 10:30 val. iki 11:50 val. starto vietoje: Vytauto ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje prie restorano „Gabija“.

1 km bėgimo startas – 12:00 val.;
5 km ir 10 km bėgimų startas – 12:30 val.

Festivalio „Sportas visiems“ dalyvio mokestis  –  5 Eur.
Starto mokestis mokamas į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos sąskaita LT67 7044 0600 0795 7548, AB SEB bankas arba atsiimant numerį.

III. LAIKO LIMITAS

1 km bėgimas – 20 min.

5 km, 10 – 80 min.

Varžybų dalyvių laikas gali būti neužfiksuotas, jei jie trasos neįveikia per nustatytą laiko limitą.

IV. D A L Y V I A I

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vykdomoje festivalio programoje bėgimo varžybose gali dalyvauti visi norintys, internetinėje svetainėje www.lbma.lt užpildę registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 

V. NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ NUSTATYMAS

Nugalėtojai ir prizininkai bus nustatomi kiekviename nuotolyje tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes.
Taip pat bus apdovanoti trys gausiausiai varžybose dalyvavę klubai bei vyriausias ir jauniausias varžybų dalyviai.

Varžybų dalyviai rungtyniauja pagal šias amžiaus grupes:

Grupės Gimimo metai Distancija
Vyrai Moterys
Berniukai V-13 Mergaitės M-13 2008 m. ir jaunesni 1 km
Jaunučiai V-16 Jaunutės M-16 2005 – 2007 m. 5 km
Jauniai V-19 Jaunės M-19 2002 – 2004 m. 5 km
Pajėgiausieji V Pajėgiausios M 1992 – 2001 m. 10 km
Suaugę V-30 Suaugę M-30 1982 – 1991 m. 10 km
Suaugę V-40 Suaugę M-40 1972 – 1981 m. 10 km
Veteranai V-50 Veteranės M-50 1962 – 1971 m. 10 km
Senjorai V-60 Senjorės M-60 1952 – 1961 m. 10 km
Senjorai V-70 Senjorės M-70 1951 m. ir vyr. 5 km

 

VI. APDOVANOJIMAS

Amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami medaliais bei atminimo suvenyrais, antrų ir trečių vietų laimėtojai – medaliais.

Trys gausiausiai varžybose dalyvavę klubai bus apdovanoti taurėmis.

Taip pat specialias prizais bus apdovanoti vyriausias bei jauniausias varžybų dalyviai.

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas vyks starto/finišo vietoje pasibaigus rungtims (numatoma pradžia apie 14:00 val.)

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 50 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (Varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

Varžybų rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

 

VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ apmoka reklamos ir informacijos, nuostatų paruošimo, dalyvių kortelių (numerių) gamybos, visų nuotolių trasos paruošimo, dalyvių registracijos, bėgimo varžybų vykdymo, teisėjavimo, bazės nuomos, medicininio aptarnavimo, starto ir finišo vietos įgarsinimo, apdovanojimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

Dalyvių kelionės, maitinimo bei nakvynės išlaidas apmoka dalyvius į bėgimo varžybas komandiruojanti organizacija arba šias išlaidas dengia patys bėgimo varžybų dalyviai.

 

X. INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, juridinio asmens kodas: 190719135, buveinės adresas: A.Purėno g. 18, Kaunas tel. +370 686 22292, el. p. info@lbma.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių bėgimo varžybose festivalio „Sportas visiems“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija“ taip pat yra interneto svetainės https://www.lbma.lt valdytojas.

Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – bėgimo varžybų organizavimo festivalio „Sportas visiems“ renginio metu, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:

1) informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

2) informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

3) informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

Dalyvis turi pateikti 1) ir 2). p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.

Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.lbma.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje

Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

Dalyvio, žiūrovo duomenys renkami ir saugomi:

– duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.

– duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.

– duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

– COVID-19 ligos protrūkio valdymo tikslu duomenys apie dalyvio, žiūrovo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, nuolatinės gyvenamosios vietos informaciją (gatvės pav., namo nr., buto nr., miestas, savivaldybė, šalis) – 21 d. nuo įvykusio renginio dienos.

Dalyvis turi teisę prašyti, kad Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu info@lbma.lt.

Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.