Nuostatai 2018

PATVIRTINTA
Muitinės departamento generalinio direktoriaus prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1B-527

 

27-OJO TRADICINIO ESTAFETINIO BĖGIMO
„MEDININKAI–VILNIUS“
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PEREINAMAJAI TAUREI IR PRIZAMS LAIMĖTI
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BĖGIMO TIKSLAS 

 1. 27-ojo tradicinio estafetinio bėgimo „Medininkai–Vilnius“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pereinamajai taurei ir prizams laimėti (toliau – estafetinis bėgimas) tikslas – puoselėti tradiciją sporto renginiais minėti Lietuvai skaudžius reikšmingus įvykius, pagerbiant žuvusių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnų Mindaugo Balavako, Juozo Janonio, Algimanto Juozako, Algirdo Kazlausko, Antano Musteikio, Stanislovo Orlavičiaus, Ričardo Rabavičiaus atminimą, pasitelkus vidaus reikalų ir muitinės darbuotojus bei šalies gyventojus plėtoti vienos iš populiariausių sporto šakų tradicijas.

II SKYRIUS
RENGĖJAI IR VADOVAVIMAS ESTAFETINIAM BĖGIMUI 

 1. Estafetinį bėgimą organizuoja Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas prie VRM) ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

III SKYRIUS
 VIETA IR LAIKAS 

 1. Estafetinis bėgimas vyks 2018 m. liepos 29 d. Estafetinio bėgimo startas – prie Medininkų memorialo 12.00 val., finišas – prie Antakalnio kapinių Vilniuje.

IV SKYRIUS
DALYVIAI IR ATSAKOMYBĖ 

 1. Komandos sudėtis – 7 dalyviai.
 2. Komandos į grupes pagal amžių ir lytį neskirstomos. Gali būti mišrios komandos.
 3. Estafetiniame bėgime gali dalyvauti visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus, turintys gydytojo leidimą sportuoti, tai patvirtinę savo parašu komandos dalyvių registracijos blanke.
 4. Visi dalyviai estafetiniame bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu estafetiniame bėgime susijusią riziką (taip pat su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.

V SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 1. Dalyviai registruojami elektroniniu paštu petras.pranckunas@policija.lt arba tel. (8 5) 219 8092, mob. 8 686 04 006 iki liepos 26 d. 24.00 val. Registruojantis privalu nurodyti komandos pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę (pagal estafetinio bėgimo etapą), miestą (rajoną), komandos vadovo ar atstovo kontaktinius duomenis. Laiku neužsiregistravusios komandos bėgime dalyvauti negalės. Startinio mokesčio nėra.
 2. Estafetinio bėgimo dieną naujos komandos neregistruojamos. Vyks tik užsiregistravusių komandų paraiškų patikslinimas.
 3. Numeriai išduodami 2018 m. liepos 29 d. nuo 8.30 val. iki 10.30 val. viešojoje įstaigoje Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose (Žirmūnų g. 1E, Vilnius).

VI SKYRIUS
ESTAFETINIO BĖGIMO EIGA IR SĄLYGOS 

 1. Dalyvis gali bėgti tik vieną estafetinio bėgimo etapą ir atstovauti tik vienai komandai. Dalyvis bėgti savo estafetinio bėgimo etapą gali tik turėdamas specialią to etapo žymą ir leidus teisėjui. Pažeidus šią taisyklę, komanda diskvalifikuojama.
 2. Estafetinį bėgimą sudaro 7 estafetinio bėgimo etapai. Kiekvieno estafetinio bėgimo etapo ilgis – apie 5 km. Bendras estafetinio bėgimo „Medininkai–Vilnius“ ilgis – 34 km. Pažymėtose vietose perduodama estafetės lazdelė.
 3. Bėgti leidžiama tik dešiniuoju kelkraščiu ir šaligatviu. Draudžiama naudotis pagalba iš šalies, trumpinti distanciją.
 4. Bet kokia estafetinio bėgimo dalyvių palyda be atskiro organizatorių leidimo yra draudžiama.
 5. Laiko limitas estafetinio bėgimo trasai įveikti – 3 val.
 6. Finišo protokole fiksuojamas tik bendras komandos laikas. Tarpiniai komandos dalyvių laikai nefiksuojami.

VII SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Estafetinio bėgimo nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas vyks 16.00 val. viešosios įstaigos Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų aktų salėje.
 2. Komandų vietos nustatomos trijose grupėse: bėgimo mėgėjų, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (komanda sudaryta tik iš šios institucijos atstovų) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (komanda sudaryta tik iš Vidaus reikalų ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų atstovų).
 3. Grupių komandos nugalėtojos ir prizininkės (II ir III vietos laimėtojos) apdovanojamos prizais.
 4. Komanda, užėmusi pirmą vietą tarp visų grupių komandų, apdovanojama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pereinamąja taure.
 5. Pirmosios atbėgusios septyniasdešimt komandų apdovanojamos specialiais šiam renginiui skirtais suvenyrais.

VIII SKYRIUS
APRŪPINIMAS 

 1. Komandų kelionės, maitinimosi ir nakvynės išlaidas apmoka į estafetinį bėgimą komandas siunčianti organizacija arba patys estafetinio bėgimo dalyviai.
 2. Dalyvius nuo registracijos vietos iki kiekvieno estafetinio bėgimo etapo starto vietos nuveža ir atgal parveža organizatorių užsakyti autobusai.
 3. Pirmosios užsiregistravusios septyniasdešimt komandų po bėgimo, prie viešosios įstaigos Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų, vaišinamos kareiviška koše.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Pasibaigus estafetiniam bėgimui, estafetės lazdeles ir numerius dalyviai privalo grąžinti estafetinio bėgimo organizatoriams. Komandos, negražinusios estafetės lazdelės (-ių) ar dalyvio numerio (-ių), negauna apdovanojimų ir suvenyrų.
 2. Išsamesnė informacija apie estafetinį bėgimą teikiama Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių valdyboje tel. (8 5) 219 8092, mob. 8 686 04 006, el. p. petras.pranckunas@policija.lt.

________________________